SCHRIJF JE IN

voor Coördineren Seveso (BRZO) bij bedrijven Inschrijven

Coördineren Seveso (BRZO) bij bedrijven

Coördineren Seveso (BRZO) bij bedrijven

COÖRDINEREN SEVESO BINNEN BEDRIJVEN

Ben je binnen een (chemisch) bedrijf betrokken bij de coördinatie van de implementatie van wet- en regelgeving in het kader van de externe veiligheid?

Wil je weten hoe je een veiligheidsmanagementsysteem moet vormgeven?

Volg dan nu deze 3-daagse cursus!

De cursus Coördineren Seveso (BRZO) binnen bedrijven geeft een helder overzicht van de wet- en regelgeving rond de externe veiligheid en de wijze waarop bedrijven hier vorm en inhoud aan kunnen geven.

Lees verder

VOOR WIE

De cursus is bedoeld voor medewerkers van chemische bedrijven die belast zijn met:

 • het beheer van veiligheidsbeheersysteem VBS (ontwerpen, implementeren en onderhouden)
 • het onderhouden van de contacten met het bevoegd gezag waaronder het begeleiden van de inspecties in het kader van Seveso.

De cursus wordt ondersteund door de VNCI.

Niveau en voorkennis
De cursus is op HBO-niveau. Dit betekent dat de cursisten over HBO-werk- en denkniveau moeten beschikken. Verder moeten de cursisten kennis hebben van:

 • Managementsystemen (PDCA, ISO etc.)
 • Procestechnologie/industriële processen.

OPZET

Na afloop heb je:

 • inzicht in de manier waarop de zorg voor de externe veiligheid binnen het bedrijf vorm kan krijgen.
 • kennis om de werkzaamheden op de juiste wijze te coördineren om de verplichtingen, die voortvloeien uit het Seveso, bij het bedrijf te implementeren en in stand te houden.
 • de kennis om op een goede manier contact te onderhouden met de toezichthouders van de overheid. 

Certificaat

De kandidaten die aan het volledige programma hebben deelgenomen ontvangen een certificaat. De cursus levert punten op in het kader van de hercertificering veiligheidskundigen.

DATA

Donderdag 14, 21 en 28 september 2023.

Lestijden: 9.00 tot 17.00 uur

LOCATIE

Breukelen

KOSTEN

€ 2.010,- incl. lesmateriaal, excl. btw.
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

BIJZONDERHEDEN

Chorda B.V. en PHOV geven in opdracht van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de brandweerorganisatie en het Ministerie Infrastructuur en Milieu uitvoering aan de Seveso (BRZO) Academie.

Het samenwerkingsverband PHOV en Chorda verzorgt ook deze cursus. 

Artikel: Positieve ervaringen cursus BRZO Coördinatoren
Een nieuwe cursus geeft coördinatoren op het gebied van arbeid, brand en externe veiligheid inzicht in het BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999). Deelnemers aan de eerste cursus vertellen over hun ervaringen: ‘Nu kunnen we vragen van inspecteurs in een context plaatsen.’ Klik voor het volledige artikel: Positieve ervaringen cursus BRZO-Coördinatoren: Minder kans op spraakverwarring.

Certificering

Hobéon SKOHet volgen van deze opleiding levert 3 SKO-punten op voor hercertificering van veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten.

Waarborgcommissie
De cursus wordt inhoudelijk begeleid door een waarborgcommissie waarin onder andere zitting hebben vertegenwoordigers namens VNCI en Masterclass BZW.

INHOUD

1. Europese Richtlijnen/Nederlandse wetgeving

 • Seveso III.
 • Besluit/Regeling Risico’s Zware Ongevallen BRZO/RRZO 2015.
 • Milieu: Wet Milieubeheer (Wm), Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer (IVB).
 • Besluit/Regeling externe veiligheid inrichtingen (BEVI/REVI); Waterwet; Omgevingsvergunning (WABO).
 • Rampenbestrijding: Wet.
 • Arbeidsomstandigheden: Arbowet; Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE).
 • Gebruiksvergunning.

2. Verplichtingen voor inrichtingen ten gevolge van Seveso (BRZO 2015)

 • Veiligheidsmanagementsysteem VMS: Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO-beleid) en Veiligheidsbeheersysteem (VBS); Veiligheidsrapport.
 • Elementen ARIE.
 • Elementen PBZO en VBS.
 • QRA en milieurisicoanalyse (MRA).
 • Elementen Veiligheidsrapport.

3. Vereisten Veiligheidsmanagementsysteem, uitwerking elementen VBS

 • Leiderschap, toewijding en verantwoordelijkheden van het management, de organisatie van het veiligheidsbeleid, procedures en hulpmiddelen.
 • Taken en verantwoordelijkheden, opleiding en training, informatie en documentatie, human factors.
 • Systematische identificatie van de ongewenste gebeurtenissen.
 • Beheersing van de veiligheid van de bedrijfsuitvoering; onderhoud en operations, werkvergunningen, voorkomen blootstelling aan gevaarlijke stoffen, voorkomen emissies, voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Management van veranderingen; planning van wijzigingen, ook met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van nieuwe procedés.
 • Voorbereiding op ernstige incidenten; identificatie van noodsituaties, oefenen en toetsen noodplannen, opleiding, contacten met publiek en overheid.
 • Beoordeling en inachtneming doelstellingen beleid voorkoming zware ongevallen, onderzoek, correctie, leren van incidenten, nazorg.
 • Periodieke evaluatie van beleid ter voorkoming zware ongevallen; onderzoek deugdelijkheid.

4. Inspecties

 • Organisatie en inrichting van het inspectieproces.
 • Nieuwe InspectieMethode (NIM) door het bevoegde gezag.
 • Vergunningverlening en handhaving.

5. Rol van de coördinator

 • Begeleiden ontwikkeling en implementeren veiligheidsbeheersysteem.
 • Contacten met derden, waaronder de overheden.


Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]