NIEUWSBRIEF

Actuele informatie over onze cursussen in je mailbox. Aanmelden

Hub Daniels Fonds

Hub Daniels Fonds

Het Hub Daniels Fonds is opgericht tijdens de viering van het 25 jarig bestaan van PHOV.

Hub Daniels heeft aan de wieg gestaan van PHOV en is 15 jaar bestuurslid en ruim 5 jaar directeur geweest. Nu hij met pensioen gaat, heeft PHOV besloten het Hub Daniels Fonds in te richten ter ere van zijn grote inzet al deze jaren. Dankzij zijn bijdrage en constante betrokkenheid heeft PHOV een solide financiële positie weten te bereiken. Hierdoor is het mogelijk om een deel van de jaarlijkse omzet opzij te leggen voor het fonds. 

Doelstelling

Het Hub Daniels Fonds heeft als doelstelling het stimuleren van individuele inzet voor het vakgebied veiligheidskunde en preventie van ongevallen en schade. Het Hub Daniels Fonds levert een financiële bijdrage aan veiligheidskundige projecten, die tot doel hebben de positie en de kwaliteit van PHOV te versterken.

Ze moeten het voorkómen van ongevallen en schade ten doel hebben en door het  onvoldoende beschikbaar zijn van middelen of anderszins niet van de grond kunnen komen.

Het fonds richt zich vooral op projecten waarbij de aanvrager de situatie voor zichzelf of voor anderen aantoonbaar veiliger weet te maken. De resultaten van deze projecten moeten aantoonbaar bijdragen aan verbetering of vernieuwing van het vakgebied veiligheidskunde en toepasbaar zijn in andere situaties. 

De aanvraag

Een aanvraag is gericht op het verlenen van een geldelijke bijdrage voor doeleinden in het kader van het algemeen collectief belang en welke, in de ruimste zin, vallen onder de titel "verbetering van de veiligheid". Het kunnen initiatieven zijn omtrent onderzoek, ontwerp dan wel planning op het gebied van veiligheidsthema’s. Dit kan zijn ter bevordering van de wetenschap, het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, het combineren van technieken of het ontwikkelen van een nieuw idee, aanpak of techniek. Alleen individuele personen met een professionele relatie met het veiligheidsvraagstuk en organisaties zonder winstoogmerk in het veld van veiligheid komen in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds. De bijdrage kan gaan tot een bedrag van € 10.000.

Bijdragen worden eenmaal per jaar toegekend. Indiening van een verzoek kan tot uiterlijk 1 oktober. Binnen 6 weken neemt de directie van PHOV een besluit over toekenning.   

Strategie

De directie van PHOV voert zowel een passief als actief donatiebeleid. Passief in de zin dat derden aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen indienen, waarna deze door de directie wordt beoordeeld aan de hand van criteria die zijn afgeleid van de doelstelling van het fonds. Actief in de zin dat de directie zelf projecten opzoekt die eveneens worden beoordeeld op de criteria als hierboven bedoeld.

De resultaten worden, waar nodig veralgemeniseerd, beschikbaar gesteld aan PHOV. 

Procedure

De aanvraag voor een bijdrage uit het Hub Daniels Fonds dient verstuurd te worden naar het kantoor van PHOV, Weerdsingel WZ 32 , 3513 BC  Utrecht door middel van het “Formulier aanvraag bijdrage uit het Hub Daniels Fonds” (aan te vragen bij PHOV).

De directie van PHOV neemt de aanvragen voor subsidie in behandeling en beoordeelt aan de hand van objectieve criteria of de aanvraag in aanmerking komt voor een financiële bijdrage en neemt een besluit. Eventueel wordt de aanvrager uitgenodigd de aanvraag toe te lichten. 

Het besluit wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. Een positief besluit wordt  daarnaast via de website en nieuwsbrief van PHOV en in vakbladen gepubliceerd. In geval van een positief besluit dient de begunstigde mee te werken aan een interview voor een publicatie in een vaktijdschrift.

 De begunstigde is gehouden bij publicaties via naams- en/of  logovermelding zichtbaar te maken dat het project gesteund wordt door het Hub Daniels Fonds van PHOV. 

Eenmaal per jaar worden bijdragen uit het fonds toegekend voor uitkering in het jaar daaropvolgend. Aanvragen voor enig jaar moeten uiterlijk 1 oktober in het voorafgaande jaar ingediend worden. Binnen een termijn van 6 weken neemt de directie een besluit. 

De toegekende bedragen zijn eenmalige uitkeringen. Er kunnen geen rechten voor de toekomst of nieuwe situaties aan ontleend worden.

Alleen projectkosten komen in aanmerking voor een bijdrage. Bureaukosten, jaarlijkse exploitatiekosten en kosten voor apparatuur komen niet voor een bijdrage in aanmerking. Langlopende projecten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage ten behoeve van de opstartfase of fase van de haalbaarheidsstudie. 

Beoordelingscriteria

De volgende criteria worden gebruikt voor de beoordeling van aanvragen:

  • Inhoudelijke kwaliteit (wetenschappelijke onderbouwing)
  • Doelstelling en het beoogde resultaat (‘het product’)
  • Realiteitszin (praktische toepasbaarheid)
  • Organisatorische aanpak (haalbaarheid, tijdspad, professionaliteit).
  • Originaliteit en  mate van innovatie
  • Doelgroep (kenmerken, omvang, behoefte)
  • Bereik bij anderen (overdraagbaarheid).
  • Noodzaak voor een bijdrage uit het fonds
  • Mate waarin de resultaten opgenomen kunnen worden in de activiteiten van de PHOV
  • Publiciteitsplan. 

Instandhouding vermogen Hub Daniels Fonds

Een deel van de jaarlijkse omzet van PHOV wordt opzij gelegd voor het Hub Daniels Fonds. Uitvoering van dit reglement is op voorwaarde van de financiële situatie van PHOV. De directie kan, n.a.v. een ongunstige financiële situatie naar het oordeel, besluiten in enig jaar niet tot uitkering uit het fonds over te gaan.

 

Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]