NIEUWSBRIEF

Actuele informatie over onze cursussen in je mailbox. Aanmelden

Privacyverklaring PHOV

Privacyverklaring PHOV

PRIVACYVERKLARING PHOV

Waarom deze verklaring? 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Uitgangspunt Privacy PHOV
PHOV respecteert de privacy van bezoekers van de website en behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk. Verwerking van persoonsgegevens geschiedt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Doeleinden van de gegevensverwerking
PHOV verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het inschrijven voor onderwijs, voorlichting, toegang verlenen tot de leeromgeving en analyse ter verbetering van de dienstverlening.

PHOV, gevestigd aan Weerdsingel WZ 32, 3513 BC Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

Weerdsingel WZ 32, 3513 BC Utrecht
030 - 231 82 12
www.phov.nl en info@phov.nl 

Dianne Verhage is de functionaris gegevensbescherming van PHOV. Zij is te bereiken via info@phov.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
PHOV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (o.a. bij inschrijving voor het uiteindelijke diploma/certificaat):

 • Geslacht
 • Roepnaam, voornamen, tussenvoegsel en achternaam
 • Adresgegevens (privé, werkgever, factuur)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(s)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Bedrijf/instelling
 • Behaalde diploma’s, CV, functieomschrijving
 • Lidmaatschap beroepsvereniging
 • IBAN-nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@phov.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PHOV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Aanmelding, voortgang opleiding en diploma/certificaat opleiding/cursus.
 • Afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen, e-mailen of post toe sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • PHOV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • PHOV volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • PHOV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
PHOV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PHOV) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PHOV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens > maximaal 5 jaren > marketing en aftersales doeleinden.

Personalia voor diploma’s en certificaten, ongelimiteerd. 

Delen van persoonsgegevens met derden
PHOV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PHOV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wat zijn cookies

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser wordt herkend bij een volgend bezoek aan de website. Cookies verbeteren de werking van de site maar leveren ook persoonlijke bezoekgegevens op. PHOV gebruikt de bezoekgegevens slechts anoniem, voor statistische analyses.  

Cookies via Google Analytics

Bezoekgegevens analyseert PHOV met behulp van Google Analytics. Google bewaart hiertoe gegevens. Zie ook het privacybeleid van Google Analytics. Google kán door de Amerikaanse wetgever wettelijk verplicht worden informatie af te staan. Google Analytics heeft geen toestemming van PHOV om de gegevens voor andere doeleinden dan analytische rapportages te gebruiken.  

Cookies via Facebook, YouTube, Twitter en Linkedin

De knoppen om pagina’s te delen of te raadplegen via de sociale netwerken Facebook, YouTube, Twitter en Linkedin gebruiken ook cookies. PHOV heeft hier geen invloed op. Klik voor hun privacyverklaring op de links. 

PHOV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het (eerste) bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PHOV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PHOV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Uitzondering hierop zijn de gegevens voor de diploma’s en certificaten. Deze gegevens blijven altijd in het archief van PHOV. Dit is vanwege de wettelijke bewaarplicht in het kader van onderwijs en de behaalde diploma’s en certificaten.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@phov.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

PHOV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PHOV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@phov.nl.

Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]