SCHRIJF JE IN

voor Arbeidshygiëne Inschrijven

Arbeidshygiëne

Inhoud opleiding

Inhoud opleiding

De opleiding Arbeidshygiëne bestaat uit:

Module Wet- en regelgeving

 • Inleiding in de veiligheidskunde en arbeidshygiëne
 • Arbowetgeving en aanpalende wetgeving
 • Aansprakelijkheid
 • Milieuwetgeving
 • Statistiek.

Module Adviesvaardigheden
In deze module wordt gewerkt aan het inventariseren en verder ontwikkelen van eigen competenties. Deze competenties worden ingezet om organisaties op diverse niveaus te beïnvloeden om hen naar een hogere trede op de cultuurladder op arbogebied te laten bewegen. Hierbij wordt ook ingegaan op het leren omgaan met weerstanden.
De module omvat niet alleen lessen maar ook een intervisietraject dat zich over een langere periode uitstrekt en vanuit de opleiding begeleid wordt.
Onderwerpen:

 • Competenties
 • (In)zicht krijgen op het persoonlijke profiel
 • Kernkwadranten
 • Dimensies van taak en rol van de arbeidshygiënist
 • Arbeidshygiënist in het adviesproces
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling. 

Module Algemene veiligheidskunde en arbeidshygiëne
In deze module wordt een algemene basis gelegd van kennis over veiligheid en arbeidshygiëne.
Onderwerpen:

 • Algemeen veiligheid en arbeidshygiëne
 • Biologische factoren
 • Begrippen chemie en gevaarlijke stoffen; indelingen zoals WMS, ADR, GHS
 • Grondsanering en asbestsanering
 • Bouwveiligheid
 • Machineveiligheid en productveiligheid
 • Binnenklimaat
 • Fysieke belasting/ergonomie
 • Brand/BHV.

Module Risico-inventarisatie en -evaluatie
In deze module worden de ins en outs van het doen van risico-inventarisaties behandeld. Daarbij wordt een stappentraject behandeld hoe een RI&E kan worden uitgevoerd en wordt ingegaan op verschillende soorten RI&E’s.
Onderwerpen:

 • Inleiding RI&E plus RI&E-proces en stappenplan
 • Het belang van de organisatiecultuur voor de aanpak van de RI&E
 • Verdieping in de RI&E’s
 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en RI&E op functieniveau
 • Van RI&E naar risicomanagement en beheersmaatregelen
 • De RI&E in de praktijk
 • Toetsen van RI&E’s.

Module Beïnvloedingsvaardigheden
Vanuit de eigen competenties organisaties beïnvloeden zodat daadwerkelijk met de gegeven adviezen wat wordt gedaan en organisaties op een hoger (arbo)plan worden gebracht.

 • De rol van de adviseur en match met de organisatie
 • Beïnvloeden van organisaties.

Module Managementsystemen
Deze module handelt over het beheersen en beheren van arbeidsomstandigheden met een arbomanagementsysteem (AMS). Welke rol de arbeidshygiënist daarin kan spelen hangt af van een groot aantal factoren zoals de persoonlijke kennis en vaardigheden van de arbeidshygiënist, de fase van ontwikkeling van het bedrijf en de samenhang met andere ontwikkelingen in het bedrijf.
Onderwerpen:

 • Inzicht in organisatiestructuren en -culturen; profielen van organisaties
 • Algemeen overzicht over diverse aspecten van managementsystemen en verschillen in structuren en cultuurfasen bij bedrijven
 • Opbouw van ISO 45001 en integratie van managementsystemen
 • Implementatie van een te certificeren AMS/audit
 • Het Zwitserse kaas-model en de rol van de menselijke fout; verandermanagement en aspecten van integratie
 • Uitbouw van arbomanagementsystemen.

Module Fysische factoren
Dit primaire kennisgebied omvat de volgende factoren: geluid, trillingen, klimatologische factoren (warmte, koude), niet-ioniserende straling en verlichting.

Klimaattechnologie

 • Kennis van installaties ten behoeve van verdergaande klimaatbeheersing: verwarmingssystemen, koelsystemen en ventilatiesystemen
 • Kennis van de ergonomische aspecten van binnenklimaat en verlichting, meetmethoden, effecten op de mens en beoordelingsnormen.

Met een praktijkdag ter kennisname van draagbare arbeidshygiënische meetapparatuur en achterliggende analyseapparatuur.

Module Fysieke belasting
Fysieke belastingsfactoren en ergonomie

 • Kennis van ergonomie en het optimaliseren van de mens-werk relatie en de arbeidsomstandigheden door aanpassing van de werkplek, machines en gereedschap aan de werknemer
 • Herkennen van de verschillende vormen van fysieke belasting en de daarbij horende risico’s: tillen, trekken/duwen, repeterende bewegingen, trillingen
 • Kennis van antropometrische kentallen
 • Kennis van meetmethodes om fysieke belasting te kwantificeren, normen en grenswaarden
 • Wet en regelgeving inzake fysieke belasting en werkplekken
 • Strategie voor het uitvoeren van individuele werkplekonderzoeken en afdelingsonderzoeken
 • Adviseren bij nieuw- en verbouw.

Module Chemische factoren
Humane toxicologie en epidemiologie

 • Evaluatie en interpretatie van toxicologische informatie afkomstig van wetenschappelijke publicaties
 • Kennis van basale toxicologische methoden en technieken
 • Kennis van de algemene principes over hoe toxische substanties worden geabsorbeerd, gemetaboliseerd en geëlimineerd in het menselijk lichaam
 • Kennis van de algemene principes van de effecten die toxische stoffen hebben op mensen (dosiseffect relaties).

Gezondheidsleer (beroepsziekten)

Basale kennis van de volksgezondheid en de interactie met arbeidsomstandigheden, kennis van preventieve gezondheidsbeschermende maatregelen en kennis van volksgezondheid stimulatieprogramma's.

Epidemiologie en biostatistiek
Kennis van epidemiologische technieken en principes, het opzetten, evalueren en interpreteren van epidemiologische studies. Kennis van begrippen zoals confounding, effect modificatie, epidemiologische kentallen zoals incident en prevalentie ratio's en associatie maten als Odds Ratio's, Risk Ratio’s en Prevalence rate ratio's.
Aandacht voor inhalatoire blootstelling (gassen, dampen en stof) en huidblootstelling met inbegrip van het concept van totale blootstelling. Voor elk van de factoren moet men tot de volgende vaardigheden in staat zijn:

 • Kwalificeren, kwantificeren en evalueren van de blootstelling van werknemers, door het bepalen van de blootstelling en conclusies te trekken uit de verzamelde gegevens
 • Het begrijpen van de grondslagen van biologische ‘monitoring’
 • Vaststellen van het gezondheidsrisico van de blootstelling, mede op basis van normen en grenswaarden
 • Evalueren van het werkproces en methodes op hun vermogen om potentieel schadelijke luchtvervuilende stoffen te genereren, met het oog op de mogelijkheid om deze stoffen te reduceren tot acceptabele niveaus
 • Adviseren over maatregelen om de blootstelling te beheersen volgens de arbeidshygiënische strategie.

Module Biologische factoren
Aandacht voor biologische factoren: organisch stof en micro-organismen. Voor elk van de factoren moet men tot de volgende vaardigheden in staat zijn:

 • Kwalificeren, kwantificeren en evalueren van de blootstelling van werknemers, door het bepalen van de blootstelling en conclusies te trekken uit de verzamelde gegevens
 • Kennis van merkers van biologische blootstelling
 • Vaststellen van het gezondheidsrisico van de blootstelling, mede op basis van normen en grenswaarden
 • Kennis van het verschil tussen pathogene en niet pathogene organismen in de werkomgeving
 • Adviseren over maatregelen om de blootstelling te beheersen volgens de arbeidshygiënische strategie, eventueel in samenwerking met specialisten.

Scriptietraject

Voor het scriptietraject voer je, bij voorkeur in het eigen bedrijf of bij een grote klant, een praktijkopdracht uit. De scriptie betreft meestal een actueel arbeidshygiënisch probleem in dat bedrijf. Zowel het bedrijf als de cursist heeft dan baat bij de scriptie en zo kost het relatief de minste tijd. Bij het uitwerken van de scriptie word je begeleid door een deskundige mentor. 

Mocht je geen werkgever hebben (waar je de scriptie uit kunt voeren), kijken we samen naar de mogelijkheden binnen een (ander) bedrijf.Inschrijven
Deze site kan gebruik maken van cookies. Klik hier voor meer informatie en onze privacyrichtlijnen.
[X - sluiten]